شرکت تامین آب صفه

هدف: تامین اب پایدار برای استان اصفهان

زمینه فعالیت: طرح های انتقال آب

استراتژی: برنامه ریزی برای تامین منابع آبی استان از حوضه های درون و برون سرزمینی

حوضه درون سرزمینی

1- تأمین آب از طریق پساب ناشی از اجرای طرح بهشت آباد

بر اساس مصوبه هیئت مدیره شـرکت تامین آب اصفهان (صفـه) و طـی جلسـات متعـدد با  بخـش های مرتبط وزارت نیرو و  شـرکت آبفای کشور و استانداری اصفهان، مدلی مبنی بر استـفاده از پسـاب آب انتقالی طـرح بهشـت آباد ارائـه گردید بدین منظور مدل مالی  و سناریوی سرمایه گذاری این طرح تهیه و به وزارت نیرو  ارائه  و مورد موافقت اصولی  قرار گرفت.

2- تأمین آب  از سرشاخه های کارون واقع در استان اصفهان

اجرای طرح تأمین آب شرب 7 شهرسـتان جنـوبی استـان خوزستان با سرمایه گذاری و سـاخت آب شیـرین کن بر روی خلیج فارس توسـط شرکت تامین آب اصفهان برنامه‌ریزی گردید تا در ازای آن و به همان میزان آب در سرشـاخه‌های کـارون واقع در استان اصفهان تحـویل سـرمایه‌گذار گردد.  در صورت اجرای این طرح، هر دو استان از منافع آن بهره مند خواهد شد.

این گزینه در شرایط مساعد  و با موافقت وزارت نیرو  و مدیران دو  استان، می تواند در دستور کار قرار گیرد.

حوضه برون سرزمینی

در این خصوص مرحله مجموعاً 8 گزینه مختلف نمک زدایی و انتقال آب از سواحل خلیج فارس و دریای  عمان به اصفهان مورد مطالعه قرارگرفت  که 5 گزینه از مبدأ  استان بوشهر و 2 گزینه از مبدأ  بندرعباس  و 1 گزینه از دریای عمان و مبدأ  شهرستان سیریک در شرق  استان شناسایی شد.

با استناد  به شاخص های  اقتصادی، فنی، پدافند غیر عامل و  زیست محیطی و اجتماعی ، 2 گزینه  بعنوان گزینه های برتر انتخاب و ادامه فرایند لازم در دستور کار قرار داده شد.

گزینـه اول برتر:

از مبدأ 53 کیلومتری غرب بنـدرعباس به طول 190 کیلومتـر که علاوه بر انطباق مبدأ، 40 درصد از مسیـر ابتدای آن نیـز با طرح انتقال آب خلیج فارس  اشتراک دارد.

گزینـه دوم برتر:

از مبدأ کوهستک در شهرستان سیریک (دریای عمان) در مجاورت نیروگاه 4100 مگاواتی سیریک و  به طول 290  کیلومتر.

ماموریت

گسـتره کار شرکت تامین آب  صفه ،  حوضه های آبی  برون سرزمینی   (خلیج فارس و دریای عمان) و درون سرزمینی را شامل می شود.

در حوضه های برون سـرزمینی  مطالعات گسترده ای در 8 مسیر برای انتقال آب  از خلیج فارس و دریای عمان به اصفهان در دو استان بوشهر و هرمزگان صورت پذیرفته که در ادامه ارائه شده است. در حوضه درون سرزمینی  ، تأمین آب از رودخانه بهشـت آباد و انتقال آب از سرشاخه های کارون واقع در استان اصفهان، مورد توجه و  مطالعه قرار گرفت.